Regulamin

 

REGULAMIN
ŁUBIANKA GRAND PRIX CROSS 2017
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

Organizatorzy:
Grand Prix Łubianka Cross jest imprezą sportową gminy Łubianka organizowaną przez KM Truchcik Łubianka i Centrum Kultury w Łubiance, we współpracy ze szkołami, finansowaną przez budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Cele:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,

 • popularyzacja biegów na terenie Gminy Łubianka i województwa kujawsko-pomorskiego,

 • stworzenie możliwości współzawodnictwa przełajowego na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności,

 • promocja atrakcyjnych terenów Gminy Łubianka,

 • integracja środowiska biegaczy

Termin i miejsce:
Wszystkie biegi odbywać się będą w niedzielę o godzinie 11.00 z wyjątkiem I, II i XII edycji!

 1. IV Bieg Zamkowy – 29.01.2017 (Zamek Bierzgłowski) godzina 12:30!
 2. VIII Bieg im. Ks. B. A. Szelążka – 26.02.2017 ( Zamek Bierzgłowski) godzina 12:30!
 3. VIII Bieg Chopinowski –26.03.2017 (Gminny Park Kultury w Łubiance)
 4. VIII Bieg Prezydencki – 09.04.2017 (Gminny Park Kultury w Łubiance)
 5. XX Bieg Samorządowy – 03.05.2017 (Gminny Park Kultury w Łubiance)
 6. VII Bieg im. Cz. Miłosza – 04.06.2017 (Szkoła Podstawowa w Pigży)
 7.  IV Bieg im. Bronisława Malinowskiego – 09.07.2017 ( Szkoła Podstawowa w Pigży)
 8. IV Bieg Solidarności – 20.08.2017 (Stadion Sportowy w Warszewicach)
 9. IV Bieg Dożynkowy – 24.09.2017 (Stadion Sportowy w Warszewicach)
 10.  VIII Bieg Jana Pawła II – 15.10.2017 (Gminny Park Kultury w Łubiance)
 11. XXI Bieg Niepodległości – 11.11.2017 (Szkoła Podstawowa w Pigży)
 12. V Bieg Adwentowy –10.12.2017 (Zamek Bierzgłowski) godzina 12:30!

Zasady uczestnictwa:

Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział rodziców zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Cross Łubianka oraz dokumentowania zawodów.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę www.gplubianka.pl. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 3 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w niedzielę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek). Po tym terminie zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu o godz 9:00 Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Pomiar czasu:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Zawodnik winien przymocować otrzymany chip do sznurówki buta startowego. Na mecie każdego biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Brak odczytu na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Podczas całego cyklu podstawą klasyfikacji w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych jest czas rzeczywisty (brutto).

Klasyfikacja końcowa:

Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Cross Łubianka jest udział w co najmniej 7 z 12 biegów. Do klasyfikacji końcowej będzie się liczyć 7 najlepszych. W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe oraz klasyfikacja drużynowa.

Punktacja:

a) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 • pierwszy zawodnik danej edycji Grand Prix otrzymuje 1 punkt , drugi 2 punkty, trzeci 3 punkty i tak dalej, aż do ostatniego zawodnika, który ukończył bieg w danej edycji biegu,

 • suma zdobytych punktów w poszczególnych edycjach biegów zadecyduje o zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji,

 • do klasyfikacji końcowej zaliczone będą punkty z siedmiu edycji, w których zawodnik uzyskał najniższą liczbę punktów,

 • przy równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej zadecyduje suma czasów osiągniętych w edycjach biegu, w których bezpośrednio nawiązała się rywalizacja.

 • zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z 7 biegów;

b) Do cyklu Grand Prix - Łubianka Cross zaliczone są: Bieg Samorządowy i Bieg Niepodległości organizowane na terenie Gminy Łubianka. Punkty z tych biegów zaliczane są jedynie tym zawodnikom, którzy w formularzu zaznaczą chęć udziału w cyklu Grand Prix Łubianka Cross oraz:

 • w przypadku Biegu Samorządowego - startowali w danym roku w co najmniej jednej edycji Grand Prix danego roku w okresie styczeń - kwiecień,

 • w przypadku Biegu Niepodległości - startowali w danym roku w co najmniej czterech edycjach Grand Prix danego roku w okresie styczeń – październik.

Na zakończenie cyklu zostaną ogłoszone wyniki w następujących kategoriach:

 • generalna mężczyzn,
 • kategoria wiekowa do 19 lat,
 • kategoria wiekowa od 20 - 29 lat,
 • kategoria wiekowa od 30 - 39 lat,
 • kategoria wiekowa od 40 - 49 lat,
 • kategoria wiekowa od 50 - 59 lat,
 • kategoria wiekowa od 60 - 69 lat,
 • kategoria wiekowa powyżej 70 lat,
 • generalna kobiet,
 • kategoria wiekowa kobiet do 29 lat,
 • kategoria wiekowa kobiet od 30 do 44
 • kategoria wiekowa kobiet powyżej 45 lat
 • generalna mieszkańców gminy Łubianka
 • kobiet mieszkanek gminy Łubianka

Przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia pierwszego biegu. Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich, co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w innym przypadku zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej.

Klasyfikacja drużynowa:

 • Zespół liczy od 3 do 6 zawodników (w przypadku mniejszej liczby biegaczy, zespół nie jest klasyfikowany),

 • do klasyfikacji zalicza się sumę punktów zdobytych przez 3 najlepszych zawodników danego zespołu w jednej edycji,

 • do klasyfikacji końcowej zalicza się 7 najlepszych wyników drużyny w całorocznym cyklu.

 • Zawodnicy, aby móc reprezentować zespół w Biegu Samorządowym i Biegu Niepodległości muszą w biurze zawodów tych biegów zaznaczyć chęć udział w cyklu Grand Prix Cross Łubianka. W przeciwnym wypadku wyniki drużyn z tych biegów nie będą brane pod uwagę.

 • Zgłoszenie drużyny następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (nazwa drużyny, imiona i nazwiska osób reprezentujących drużynę i ich roczniki). Formularz należy przesłać na adres mailowy: kmtruchcik@gmial.com, najpóźniej na trzy dni przed pierwszym biegiem cyklu Łubianka Grand Prix Cross.

Dekoracja:
Podsumowanie cyklu biegów Łubianka Grand Prix Cross odbędzie się w dniu ostatniego biegu z cyklu, 10.12 2017. Wręczenie nagród  odbędzie się bezpośrednio po zawodach.

Nagrody:

Na zakończenie Grand Prix - Łubianka Cross zawodnicy otrzymują:

 • W kat. OPEN dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe (zostaną podane do wiadomości przed ostatnim biegiem cyklu).

 • puchary i nagrody rzeczowe za I – III miejsce w poszczególnych kategoriach,

 • pamiątkowe medale dla sklasyfikowanych zawodników (ukończone 7 edycji biegu)

 • w klasyfikacji drużynowej – puchary dla 3 najlepszych drużyn

 • nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych

Zasady finansowania:
Opłaty wpisowej dokonujemy drogą internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie gplubianka.pl lub w biurze zawodów w dniu biegu.

- za pomocą internetowego systemu płatności najpóźniej na trzy dni przed każdym biegiem – 8 zł
- w biurze zawodów – 10 zł
- opłata za wszystkie pozostałe biegi w cyklu wpłacona najpóźniej na 7 dni przed kolejnym startem:
- przed II Edycją – 72zł
- przed III Edycją – 64zł
- przed IV Edycją – 56zł
- przed VI Edycją – 48zł
- przed VII Edycją – 40zł
- przed VIII Edycją – 32zł
- przed IX Edycją – 24zł
- przed X Edycją – 16zł
- przed XII Edycją – 8zł

Należną kwotę wpłacamy na konto KM Truchcik w Łubiance w BS Łubianka nr 41 9511 0000 2003 0022 9296 0001. W tytule wpisujemy "Wpisowe Łubianka Grand Prix Cross 2017''). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016 mają prawo do zniżki 5 zł., a osoby, które ukończyły ostatnie 2 cykle 2015 i 2016 mają prawo do zniżki 10 zł.

W powyższych zasadach finansowania nie jest uwzględniony Bieg Samorządowy oraz Bieg Niepodległości. Dla tych biegów będzie stworzony odrębny regulamin biegu.

Numery startowe:

Numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu. Numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

 • protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


Koordynator zawodów,

Artur Przyjemski tel. 512 136 464

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>